Office: 117/10, S-10, Sarvodaya Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh – 208005.

Lab: G3, SIDBI, IIT Kanpur, Kalyanpur, Kanpur, Uttar Pradesh – 208016.

+91 8795048888; 9670316825